Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

STEROWANIE ROZWOJEM TERYTORIALNYM W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie sterowania procesami rozwoju terytorialnego w warunkach integracji europejskiej. Studia winny umożliwiać słuchaczom opracowanie i zarządzanie własnymi projektami rozwojowymi oraz pozyskania unijnych środków pomocowych na ich współfinansowanie.

Profil słuchaczy:

Uczestnikami studiów podyplomowych będzie kadra kierownicza i pracownicy: samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; podmiotów gospodarczych i społecznych zainteresowanych rozwojem regionalnym; pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego oraz liderzy lokalnych grup działaczy; absolwenci studiów wyższych pracujący w firmach związanych z gospodarką terytorialną; działacze samorządowi oraz firm i instytucji rynkowego otoczenia biznesu.

Czas trwania studiów: 200 godzin dydaktycznych (studia dwusemestralne) - koszt studiów 5.000 zł

Program studiów podyplomowych - pobierz

Wykładowcami na sudiach podyplomowym będą :
• profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• kompetentni i doświadczeni pracownicy wszystkich szczebli samorządowych,
• praktycy specjaliści z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• praktycy z zakresu spółdzielczości, spółdzielczości bankowej oraz agrobiznesu.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy -

- formularz zgłoszeniowy (indywidualny - pobierz lub z zakładu pracy - pobierz),

- potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej,

- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) ,

- dwa zdjęcia legitymacyjne.

Zasady wnoszenia opłaty za studia podyplomowe dla osób, które we własnym zakresie pokrywają koszty studiów - pobierz

Dokumenty można składać:

- w sekretariacie Katery PEiPR UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27, pawilon B, IV piętro, pokój 466,                tel. 12 2935 360, fax. 12 2935 985 Pani mgr Katarzyna Chochół, pokój 466 pawilon B,

- sekretariacie PTE w Krakowie ul. Rakowicka 20A/3, 31-510 Kraków, tel. fax. 12 634 32 59, Główna księgowa Pani mgr Danuta Lech.

Kierownikiem naukowym studiów podyplomowych jest :

prof. dr hab. Andrzej Prusek
Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK
tel. 12 2935 360,  e – mail: pruseka@uek.krakow.pl

Sekretarzem studiów podyplomowych jest :
dr Dariusz Żmija
tel. 12 2935 315, e - mail: zmijad@uek.krakow.pl