Prezesi

Prezesi Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

 

Jan Götz-Okocimski (1864–1931)

Jan Götz-Okocimski urodził się 18 lipca 1864 r. w Okocimiu. W latach 1883–1885 studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim. Studia przerwał dla zajęcia stanowiska prokurenta w zakładach ojca, właściciela m.in. znanego browaru w Okocimiu. Jako członek partii konserwatywnej był w latach 1892–1918 posłem do Rady Państwa, a w latach 1901–1918 posłem na Sejm Galicyjski. W trakcie swej działalności parlamentarnej zajmował się głównie zagadnieniami gospodarczymi. W okresie 1917–1918 został wybrany wiceprezesem, a następnie prezesem Koła Polskiego w Wiedniu. Podczas I wojny światowej był członkiem stowarzyszenia La Pologne et la Guerre w Lozannie, zajmującego się akcją propagandową w Europie Zachodniej na rzecz niepodległości Polski. Po odzyskaniu niepodległości zasiadał w latach 1919–1921 w Sejmie, a w latach 1928–1930 w Senacie z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR).

Jan Götz-Okocimski odgrywał poważną rolę w życiu gospodarczym Galicji. Jako właściciel największego browaru działał w wielu organizacjach ekonomicznych, skupiających przede wszystkim właścicieli fabryk i szlachtę. Był m.in. wiceprezesem Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie (1904–1907), wiceprezesem Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie (przed 1914 r.), prezesem Związku Przemysłowców w Krakowie (1923–1928), prezesem Banku Małopolskiego w Krakowie (1907–1927).

Jan Götz-Okocimski był jednym z założycieli Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie zebrania organizacyjnego Towarzystwa, które odbyło się 1 marca 1921 r. został wybrany pierwszym prezesem. Obowiązki prezesa pełnił przez prawie 10 lat. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia wycofał się z czynnego udziału w pracach Towarzystwa w 1930 r., pozostając jego prezesem honorowym.

Jan Götz-Okocimski zmarł 24 kwietnia 1931 r. w Okocimiu.

 


 

Adam Krzyżanowski (1873–1963)

Adam Krzyżanowski urodził się 19 stycznia 1873 r. w Krakowie. W latach 1889–1893 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W roku akademickim 1894/1895 odbył studia uzupełniające w Berlinie i Lipsku. Po powrocie do Krakowa podjął pracę w charakterze koncypienta w C.K. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu, a następnie został sekretarzem C.K. Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego. W 1904 r. zrezygnował z pracy w Towarzystwie Rolniczym i zajął się działalnością pedagogiczną. Pracował jako nauczyciel ekonomii i skarbowości w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie oraz na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Branieckiego. Po habilitacji przeprowadzonej w 1908 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął tam pracę jako docent ekonomii politycznej. W 1912 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego skarbowości i austriackiego ustawodawstwa skarbowego, a w 1916 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Pod koniec lat dwudziestych XX w. rozpoczął działalność polityczną – w 1928 r. został wybrany posłem do Sejmu z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Po raz drugi został posłem w 1930 r., jednak rok później zrzekł się mandatu poselskiego i wystąpił z BBWR na znak protestu przeciw aresztowaniu posłów Centrolewu.

Adam Krzyżanowski był najwybitniejszym i najbardziej wpływowym ekonomistą okresu międzywojennego, „ideowym” przywódcą tzw. Szkoły Krakowskiej.

6 listopada 1939 r. wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został aresztowany oraz wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po wyjściu z obozu zaangażował się w konspiracyjne nauczanie uniwersyteckie. Po wojnie – w 1947 r. – został posłem na Sejm, ale w 1949 r. w obliczu zmieniającej się atmosfery politycznej po raz drugi w życiu zrzekł się mandatu poselskiego.

Od momentu powojennego reaktywowania Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził w nim zajęcia jako profesor ekonomii politycznej. W 1948 r., mimo sprzeciwu środowiska naukowego, został przeniesiony na emeryturę. Do pracy wykładowcy akademickiego wrócił dopiero w 1957 r. W 1958 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1960 r. ponownie przeszedł na emeryturę.

Adam Krzyżanowski był jednym z założycieli Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1930–1939 pełnił funkcję jego prezesa. W grudniu 1945 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, w trakcie którego wybrany został przewodniczącym Rady Naukowej PTE. W lutym 1946 r. współtworzył Oddział Towarzystwa w Krakowie. W 1957 r. został obdarzony godnością członka honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Adam Krzyżanowski zmarł 29 stycznia 1963 r. w Krakowie.

 


 

Prezesi Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

 

Witold Krzyżanowski (1897–1972)

Witold Krzyżanowski urodził się 13 grudnia 1897 r. w Krakowie. W 1922 r. uzyskał stopień doktora praw na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1921–1923 był referentem i kierownikiem biura Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. W 1923 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Lubelskim (nazwę Uczelni zmieniono w 1928 r. na Katolicki Uniwersytet Lubelski) jako zastępca profesora. W latach 1924 i 1925 prowadził studia badawcze na Uniwersytecie Yale (USA), później przez szereg miesięcy pracował jako robotnik w zakładach Forda w Detroit. Po powrocie do kraju habilitował się z ekonomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1928 r. W tym samym roku został mianowany profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1936–1939 wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim.


Po klęsce kampanii wrześniowej, której był czynnym uczestnikiem, wrócił na krótko do Lublina, a następnie przeniósł się do rodzinnego Krakowa. 6 listopada 1939 r. wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został aresztowany oraz wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

W listopadzie 1945 r. przejął obowiązki profesora zwyczajnego ekonomii politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na emeryturę przeszedł w październiku 1968 r.

Witold Krzyżanowski był członkiem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie od początku jego powstania w 1921 r. W grudniu 1945 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi. W lutym 1946 r. współtworzył Oddział Towarzystwa w Krakowie i został pierwszym jego prezesem, stojąc na czele kolejnych pięciu Zarządów krakowskiego Oddziału PTE w latach 1946–1958. W okresie 1945–1947 był wiceprezesem Zarządu Głównego PTE, a także kolejno członkiem pierwszej Rady Naukowej, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz w latach 1948–1958 i 1967–1971 członkiem Rady Towarzystwa.

Witold Krzyżanowski zmarł 19 stycznia 1972 r. w Krakowie.

 


 

Bronisław Oyrzanowski (1913–1997)

Bronisław Oyrzanowski urodził się 4 maja 1914 r. w Kutnie. W latach 1931–1936 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra, odbywając równocześnie w roku akademickim 1934/1935 i następnie 1936/1937 studia w London School of Economics (Wielka Brytania). Pracę zawodową rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen w Warszawie w charakterze asystenta. W styczniu 1939 r. przeniósł się do Krakowa i podjął pracę w Instytucie Ekonomicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Podczas okupacji hitlerowskiej był w 1943 r. przez kilka miesięcy więziony przez gestapo za pomoc udzieloną zbiegłym z oflagu jeńcom. Jesienią tego samego roku zaangażował się w tajne nauczanie organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.

W 1945 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1950 r. studiował w Moskiewskim Państwowym Instytucie Ekonomicznym, a po powrocie do kraju zaczął wykładać w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 1954 r. uzyskał tytuł docenta, a w 1957 r. tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. Dzięki uzyskanemu stypendium Fundacji Forda odbył w latach 1959 i 1960 studia w Harvard University oraz w Massachusetts Institute of Technology (USA). W 1961 r. został powołany na stanowisko kierownika Wydziału Planowania i Programowania Ekonomicznej Komisji Afrykańskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Addis Abebie i Dakarze. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1976 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W 1983 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1985–1991 wykładał w University of Wisconsin (USA).

Bronisław Oyrzanowski był członkiem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie od 1937 r. W latach 1958–1962 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie, był także członkiem Zarządu Głównego PTE. Odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Bronisław Oyrzanowski zmarł 11 listopada 1997 r. w Krakowie.

 


 

Józef Gajda (1915–2004)

Józef Gajda urodził się 13 marca 1915 r. w Janowicach k. Bielska-Białej. W latach 1933–1937 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii z zakresu matematyki. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Biurze Funduszu Pracy, a w 1938 r. przeniósł się do Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych R.P. Oddziału w Krakowie.

W 1939 r. brał czynny udział w walkach z Niemcami, dostał się do obozu jenieckiego, z którego na skutek choroby zwolniony został w sierpniu 1940 r.

W latach 1945–1947 kontynuował naukę w Studium Spółdzielczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie zaś w roku akademickim 1948/1949 w Studium Doktoranckim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zdając wymagane egzaminy. Od 1949 r. pracował w Głównym Instytucie Pracy, przemianowanym w 1952 r. na Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Zakład w Krakowie. W 1955 r. otrzymał tytuł naukowy docenta. W 1960 r. obronił w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) pracę doktorską. Jako stypendysta Fundacji Forda odbył w tym samym roku staż naukowy w trzech uczelniach ekonomicznych w USA. W 1963 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. W 1966 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. W 1968 r. został powołany na rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (kadencja 1968–1972). W 1974 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latach 1974 i 1977 odbył staże naukowe na uczelniach Republiki Federalnej Niemiec, Francji i Kanady. W październiku 1985 r. przeszedł na emeryturę.

Józef Gajda był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1946 r. W latach 1962–1975 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie. W okresie 1967–1971 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTE, a następnie w okresie 1971–1976 członkiem Zarządu Głównego PTE. Ponadto w latach 1976–1985 był członkiem Rady Naczelnej i Rady Głównej PTE. Odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz najwyższym odznaczeniem Towarzystwa – Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Józef Gajda zmarł 2 lutego 2004 r.

 


 

Antoni Fajferek (1927-2021)

Antoni Fajferek urodził się 3 maja 1927 r. w Jawiszowicach k. Oświęcimia. W 1949 r. rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), uwieńczone w 1954 r. tytułem magistra ekonomii. Następnie podjął studia aspiranckie. W 1958 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Pracę doktorską obronił w 1959 r. Stopień naukowy docenta nauk ekonomicznych uzyskał w 1965 r. W 1971 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. W 1972 r. został powołany na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, które piastował przez trzy kolejne kadencje, tj. do 1981 r. W 1981 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Jako profesor pracował na Akademii Ekonomicznej do 2000 r., a następnie był profesorem w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.

Antoni Fajferek był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1960 r. W latach 1975–1985 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie. W okresie 1976–1981 był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PTE, a następnie w latach 1981–1985 członkiem Zarządu Głównego PTE. Odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Antoni Fajferek zmarł 10 lutego 2021 r. w Krakowie.

 


 

Adam Rybarski (1934-2020)

Adam Rybarski urodził się 6 listopada 1934 r. w Żywcu. W 1952 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) uwieńczone w 1956 r. tytułem magistra ekonomii.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie. Rok później przeniósł się do pracy na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W październiku 1961 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Pracę doktorską obronił w 1965 r. Stopień naukowy docenta nauk ekonomicznych uzyskał w 1970 r. Odbył staże naukowe m.in. w London School of Economics i Cambridge University (Wielka Brytania), University of Pittsburgh (USA) oraz na Katolickim Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Jako docent pracował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie do 2000 r. Jednocześnie w latach 1983–1990 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Następnie był profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz docentem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Adam Rybarski był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1958 r. W latach 1985–1993 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie. W okresie 1985–1989 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTE, a następnie w latach 1989–1993 członkiem Zarządu Głównego PTE. Odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Adam Rybarski zmarł 6 września 2020 r. w Krakowie.

 


 

Stanisław Lis (ur. 1940 r.)

Stanisław Lis urodził się 11 stycznia 1940 r. w Bielowicach (obecnie Nowy Sącz). Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) ukończył w 1963 r., uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Pracę doktorską obronił w 1972 r., habilitował się natomiast w 1983 r. W 1985 r. przebywał jako visiting scholar w Harvard University (USA), w 1991 r. w The Johns Hopkins University (USA) oraz ponownie w Harvard University (USA). W latach 1987, 1989, 1991, 1996 gościł jako visiting professor w Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (Norwegia). W 1994 r. nadano mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 1999 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latach 1992–2008 był kierownikiem Katedry Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Stanisław Lis jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1958 r. W latach 1993–2001 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie. Odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 


 

Józef Machaczka (ur. 1945 r.)

Józef Machaczka urodził się 9 października 1945 r. w Krakowie. Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) ukończył w 1968 r., uzyskując  tytuł magistra ekonomii.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie w charakterze asystenta. Pracę doktorską obronił w 1974 r., habilitował się natomiast w roku 1985. Od roku 1987 pracował na stanowisku docenta. W 1987 r. został wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej. W latach 1990–1996 (przez dwie kadencje) pełnił funkcje dziekana Wydziału Ekonomii. W latach 1996–2006 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 26 stycznia 1999 r. roku nadano mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. 1 marca 2005 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 2001–2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie oraz członka Zarządu Krajowego PTE w Warszawie.

Józef Machaczka był wielokrotnie odznaczany za pracę naukową i dydaktyczną m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Komisji Edukacji Naukowej (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003).

 


 

Artur Pollok (ur. 1972 r.)

Artur Pollok urodził się 7 kwietnia 1972 r. w Krakowie. Studia wyższe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na kierunku finanse i bankowość w zakresie bankowości ukończył w 1996 r., uzyskując tytuł magistra. W roku akademickim 2005/2006 odbył studia podyplomowe w zakresie życia i myśli Jana Pawła II na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jeszcze w trakcie studiów magisterskich rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie powierzył Mu jako studentowi V roku pełnienie czynności asystenta stażysty w Katedrze Mikroekonomii. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w tej Katedrze na stanowisku asystenta. W 2005 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską nt. „Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego”. Na tej podstawie Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadała Mu stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2005 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w tej uczelni (do 15 września 2011 r. w Katedrze Mikroekonomii, a następnie w Katedrze Ekonomii).

W 2016 r. minister spraw zagranicznych powołał go na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie. Od tego samego roku reprezentuje także Polskę w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego, którego główna siedziba również mieści się w Rzymie. Posiada stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest od 1996 r. W latach 2005–2015 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie oraz wiceprezesa Zarządu Krajowego PTE w Warszawie. Wcześniej, w latach 1997–2005, sprawował funkcję sekretarza Zarządu Oddziału PTE w Krakowie oraz członka Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie. W latach 1995–2015 był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w tym w latach 2004–2015 wiceprzewodniczącym tego Komitetu. W 2003 r. z Jego inicjatywy zostało założone wydawnictwo seryjne „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Od momentu powołania tego czasopisma pełnił w nim funkcję sekretarza Komitetu Redakcyjnego. W uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa został odznaczony w 2001 r. Złotą Odznaką Honorową PTE, a w 2015 r. Zjazd Oddziału PTE w Krakowie nadał Mu jednomyślnie godność Honorowego Prezesa Oddziału.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Go w 2007 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast w 2011 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój edukacji i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. W 2007 r. został także uhonorowany przez ministra edukacji narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 


 

Andrzej Prusek (ur. 1945 r.)

Andrzej Prusek urodził się 27.11.1945 w Starym Sączu. Studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE) w Krakowie ukończył w 1968 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii o specjalizacji statystyka.

Następnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną w WSE w Krakowie w Katedrze Polityki Ekonomicznej. Kolejne stopnie naukowe uzyskał również w tej samej uczelni. W 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1998 r.

Andrzej Prusek w swojej krakowskiej Alma Mater pełnił szereg funkcji kierowniczych począwszy od funkcji opiekuna domu Studenckiego „Ustronie”, przez Pełnomocnika Rektora ds. Bytowych Studentów, Kierownika Zakładu Strategii i Programowania Rozwoju, a następnie w latach 1998-2016 Kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju.

Posiada również zasługi w zakresie rozwoju niepaństwowych szkół wyższych, czego efektem było stworzenie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (1995), a następnie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu (1999), w których pełnił funkcje rektorskie. W tym okresie prowadził także działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych jako agent, a później broker ubezpieczeniowy. Ważne miejsce w jego dorobku naukowym zajmują prace i ekspertyzy dla polskiej praktyki gospodarczej, zarówno centralnej, samorządowej i sądowej, a zwłaszcza dla przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach transformacji systemowej i prywatyzacji.

Współpracuje z licznymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w tym zwłaszcza z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie.

W latach 2015-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie oraz członka prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie.

Andrzej Prusek za zasługi na polu naukowym, dydaktycznym organizacyjnym i współpracy z praktyką gospodarczą został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami naukowymi oraz regionalnymi.