Działalność

Cele statutowe Towarzystwa:

 1. Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów.
 3. Kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.
 4. Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
 5. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie.
 6. Ochrona interesów zawodowych ekonomistów,integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Zakres działalności Towarzystwa, który określony jest przez główne cele, obejmuje:
 1. Organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej.
 3. Wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma „Ekonomista”, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 4. Organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 5. Opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej.
 6. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych.
 7. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania.
 8. Zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym.
 9. Uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej.
 10. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie.
 11. Zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych.
 12. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej.
 13. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.