Cel konferencji

Celem Konferencji Jubileuszowej z okazji 75-lecia istnienia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, którego korzenie sięgają założonego 100 lat temu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, jest podsumowania bogatej historii ruchu ekonomicznego w Polsce, ale także przeprowadzanie debaty naukowej na temat wyzwań stojących przed takimi organizacjami jak PTE we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Powstanie Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w dniu 1 marca 1921 r. od początku było podporządkowane zasadniczemu celowi, jakim było gospodarcze umacnianie odrodzonego państwa polskiego. Zgodnie z celami statutowymi z 1921 r., w ramach Towarzystwa prowadzona była szeroka działalność badawcza, odczytowa, publicystyczna oraz wydawnicza, ukierunkowana na poszukiwanie środków służących rozwiązywaniu problemów polskiej gospodarki. Jak można przeczytać z kart historii, w najważniejszych sprawach Towarzystwo występowało nawet z inicjatywami ustawodawczymi oraz kierowało do władz państwowych memoriały, w których prezentowało swoje stanowisko w danej kwestii, jak również proponowało podjęcie określonych środków zaradczych.

Nawiązując do przemówienia barona Jana Götza-Okocimskiego z okazji założenia Towarzystwa wygłoszonego przez pierwszego Prezesa Towarzystwa Ekonomicznego należy przypomnieć jego znamienne słowa, które można uznać za misję Towarzystwa:

Chcemy być okiem, które dostrzega bogactwa drzemiące w kraju i ludności. Chcemy być uchem, które chwyta potrzeby ogólne i środki dążące do ich zaspokojenia. Chcemy być mózgiem, który rozważa, krytykuje, wskazuje drogę.

Kontynuatorem tej misji było założone po II wojnie światowej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako ogólnopolska społeczna organizacja ekonomistów, która poprzez lokalne oddziały w większych miastach akademickich skupiało środowisko ekonomistów.

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie powstał w dniu 16 lutego 1946 r., którego pierwszym prezesem Zarządu został prof. Witold Krzyżanowski.

Należy podkreślić, że kolejne władze Oddziału Towarzystwa, przez cały okresie istnienia Towarzystwa były i są wierne hasłu: Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji.

W myśl tego motta oraz opierając się na bogatej tradycji Krakowskiej Szkoły Ekonomii jesteśmy - jako wspólnota ekonomistów zrzeszonych w Krakowskim Oddziale - skoncentrowani na dalszym rozwoju PTE, tworzeniu warunków wspierania otwartych umysłów, a także inspirowania otoczenia do współpracy i przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju.